18 พฤษภาคม 2562 จังหวัดศรีสะเกษเร่งแจกจ่ายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 อำเภอ 6 ตำบล

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190518130114186

จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สรุปสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้งไปแล้ว 6 อำเภอ 16 ตำบล 126 หมู่บ้าน ต่อมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นเป็นใน10 อำเภอ 24 ตำบล และ 158 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอไพรบึง และอำเภอศรีรัตนะ    ในส่วนอำเภอเมืองศรีสะเกษ ตำบลหนองแก้ว และอำเภอปรางค์กู่  ตำบลสำโรงปราสาทเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง สำหรับพื้นที่สถานการณ์ภัยแล้งได้คลี่คลายไปแล้ว ได้แก่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ประสบภัยแล้งในปีนี้คิดเป็นร้อยละ 4.7 ของพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด สำหรับการให้ความช่วยเหลือจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ได้รับผลกระทบไปแล้วเป็นจำนวน 252,132,000 ลิตร ขณะเดียวกันหน่วยงาน อปท ตลอดจนหน่วยงานในท้องที่ที่เกี่ยวข้องยังให้ความร่วมมือบูรณการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้แต่ละพื้นที่ยังได้ตรวจสอบปริมาณน้ำต้นทุนและสำรวจความต้องการการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และแจ้งเตือนเกษตรกรให้งดปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่งในจังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ร้อยละ 27.32 โดยอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 มีทั้งหมด 9 แห่ง ปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 31-50 มี 3 แห่ง และอีก 4 แห่งมีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 51 – 80 และปริมาณน้ำในเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนามีปริมาณน้ำในเขื่อนเกินครึ่งในปริมาณน้ำกักเก็บ โดยเขื่อนราษีไศลมีปริมาณน้ำถึงร้อยละ 64.61  และในเขื่อนหัวนามีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 92.32  เพื่อกักเก็บน้ำใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร การอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย